MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır), aşağıda bilgileri verilen Maslak Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi B1 Blok No:2b1 İç Kapı No: 108 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca ‘’Terapizy’’ olarak anılacaktır) ile Terapizy Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olan ve işbu Sözleşme dahilinde Alıcı sıfatına haiz …….…. T.C. Kimlik Numaralı ve ………… adresinde mukim ………. (Bundan böyle kısaca ‘’Alıcı’’ olarak anılacaktır) gerçek kişi arasında hüküm ve sonuçlarını ifade edecektir.

Terapizy ve Alıcı ayrı ayrıca “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Terapizy tarafından sunulmakta olan Hizmetlere ilişkin satın alma işlemini gerçekleştiren Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüm maddelerini başka herhangi bir ihbara gerek olmaksızın okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet aracılığıyla gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, ilgi hükümler aşağıdaki gibidir.
ALICI BİLGİLERİ
Unvan/Adı-Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-mail :
TERAPİZY BİLGİLERİ
Unvan/Adı-Soyadı :
Mersis No :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-mail :
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın talepte bulunduğu ve Terapizy’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda verilen Danışmanlık Hizmetleri kapsamında nitelik, fiyat ve detaylar üzerinden satışını konu edinmekte olup; ilgili Kanun hükümleri ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. TANIMLAR
3.1. Alıcı: Terapizy bünyesinde verilen çevrimiçi terapi ve danışmanlık hizmetlerinden ücreti karşılığında yararlanan ve işbu hizmetlerden yararlanma kapsamında kişi, ürün ve hizmet bilgilerini rızası dahilinde paylaşan gerçek kişiyi,
3.2. Çevrimiçi Terapi: Danışman ile Alıcı arasında çevrimiçi olarak, Terapizy’nin kullanım amacına uygun şekilde belirlenmiş hizmet alanlarında, Danışman’ın uygunluk saatine göre Alıcı tarafından seçilen tarih ve saatte yapılan görüşmeyi,
3.3. Çevrimiçi Ödeme Sistemi: Terapizy’nin anlaştığı ödeme aracısıyla Alıcı’nın satın aldığı hizmetlerin işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini,
3.4. Danışman: Terapizy ile Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinin verilmesinde iş birliği içerisinde olunan ve Terapizy bünyesinde mesleki gereksinimler kapsamında Danışman sıfatına haiz olarak hizmet sunan gerçek kişiyi,
3.5. Hizmetler: Terapizy tarafından ve Platform üzerinden çevrimiçi görüntülü iletişim uygulaması aracılığıyla Danışman tarafından Alıcı’ya sunulan çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerini,
3.6. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
3.7. Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
3.8. Mobil Uygulama: Terapizy’e ait, Terapizy adını taşıyan, çevrimiçi mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulamayı,
3.9. Platform: Alıcıların internete bağlı bilgisayar ve diğer elektronik/mobil cihazları kullanarak www.terapizy.com internet sitesinden satın almış oldukları seans veya seans paketleri ile Danışman ile çevrimiçi terapi hizmetine erişebilmesini sağlayan sistemi,
3.10. Randevu: Taraflarca, çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinin verilmesine yönelik olarak uygun koşullar dahilinde belirlenen takvim planını,
3.11. Site: www.terapizy.com alan adıyla erişim sağlanan internet sitesini,
3.12. Terapizy: Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi’ne ait, internet ile erişim sağlanan dijital iletişim araçları ile çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmeti sunmak üzere oluşturulan yapı ile inşa edilmiş ticari iş modelini temsil eden IOS ve Android yazılım ve mobil uygulama ile www.terapizy.com alan adlı internet sitesi ve terapizy adıyla tescilli markayı temsil eden tüzel kişiliği,

İfade eder.

4. HİZMET VE SİPARİŞ BİLGİLERİ
4.1. Listelenen ve Platform’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Terapizy’nin herhangi bir zamanda hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Alıcı’nın hizmet bedelinde meydana gelen değişikliği kabul etmemesi halinde Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır. İlgili değişikliğe yönelik derhal veya mümkün olan en kısa zamanda fesih bildiriminde bulunulmaması halinde yeni uygulanacak hizmet bedeli kabul edilmiş sayılacaktır.
4.2. Seçilen seans planı kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin bilgiler ve fatura bilgileri, aşağıda verildiği gibi Taraflarca kararlaştırılmış ve Alıcı tarafından Terapizy’e bildirilmiş, 5. maddede de belirtilen ………………………. elektronik posta adresine gönderilecektir. Alıcı, satın alma talebinde bulunduğu seans planı kapsamında belirtilen ücretleri internet sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da gösterilen aşamaları takip ederek ve kredi/banka kartı ile ödeme yaparak seçilen hizmetlerden faydalanabilecektir.
4.3. Seçim yapılan hizmet detayları aşağıda gösterildiği gibidir:

Satın Alınan Hizmet : ……..
Hizmet Sunulan Kişi : ……..
Hizmetin KDV Dahil Fiyatı : ……..
Ödeme Şekli : ……..

4.4. Seçilen seans planı kapsamında ödenecek hizmet bedeli Alıcı tarafından Terapizy nezdinde belirlenen şekilde ödenecek olup; hizmet süresi boyunca Terapizy tarafından Alıcı’ya taahhüt edilen hizmetler işbu bedelin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi karşılığında yerine getirilecektir. Söz konusu ödeme, işbu Sözleşme’nin imza edilmesiyle muaccel hale gelir ve derhal ödenir. Hizmet bedeline ilişkin ödemenin aylık taksit ile yapılması halinde ise hizmet süresi kapsamında her aya ilişkin ödemenin, önceki ayın bitiminden itibaren 4 gün içinde ilgili ödeme aracı yoluyla yapılması zorunludur. Fatura tutarında belirtilen ödemenin ilgili süreler içinde yapılmaması halinde Terapizy, son ödeme tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde ilgili hizmetlerin sunumunu kısıtlamaya veya durdurmaya ve Sözleşme’yi tek taraflı yazılı bildirimle feshetme hakkına haizdir.
4.5. Alıcı’nın seçmiş olduğu seans planı kapsamında kapsamında Terapizy tarafından sunulacak çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinin detayları aşağıda verilmiş olup, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen hizmet süresince Alıcı’ya sunulacaktır.

5. FATURA BİLGİLERİ
Fatura Gönderim Adresi : ……..
Faturadaki Unvan : ……..
Sipariş Tarihi : ……..
Teslim Edilecek Kişi : ……..

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Alıcı; www.terapizy.com internet adresinde yer alan ve hizmetlere konu çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinin içeriği, kapsamı, satış fiyatı, ödeme yöntemi ve fatura teslimine ilişkin ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, işbu Sözleşme dahilinde gösterilen hizmet bedelini, Terapizy tarafından belirlenmiş olan ödeme yöntemi ile yapacak olup; Alıcı tarafından sağlanan fatura içeriğine dair bilgiler ile faturalama ve diğer hususlara dair teslimat adresinin doğru olmamasından doğan sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.
6.3. Terapizy, kendisinden talep edilen sipariş konusu Hizmetleri mesleki gerekliliğin makul kıldığı ölçüde ve belirli niteliklere uygun biçimde yerine getirmeyi, gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, basiretli bir tacir gibi davranmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.4. Alıcı tarafından seçilen seans planı, kredi/banka kartından onay verildiği ve ödemenin gerçekleştiği andan itibaren Terapizy’e ait www.terapizy.com internet sitesi ve/veya Terapizy’e ait Mobil Uygulama üzerinden Alıcı’ya ait e-posta adresine gönderilecek olan bağlantı linki ile dijital iletişim aracı vasıtasıyla çevrimiçi terapi hizmetine erişim sağlanmak üzere Alıcı’ya sunulacaktır. Alıcı, sağlamış olduğu bilgiler ve e-posta adresi üzerinden sunulmakta olan Hizmetlere erişim imkanının tesisi kapsamında kendisine sağlanan üyelik giriş bilgilerini kullanmak suretiyle internet sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden satın alınan ve bedeli ödenen Hizmetlere, ilgili süreler ile sınırlı olarak erişilebilir.
6.5. Alıcı, Terapizy’nin hizmetlerinden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ilgili maddelerde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.6. Aynı şekilde Terapizy, Alıcı’nın satın alma talebinde bulunduğu Hizmetlere ilişkin işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ilgili maddelerde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.7. Alıcı, kullanılan hizmet içeriği ve içeriğe erişim ile ilgili herhangi bir problemin yaşanması halinde veya Hizmetler ile ilgili diğer şikayet ve taleplerini ……….. elektronik posta adresine mail yoluyla veya mesai saatleri içerisinde ……… Çağrı Merkezi Destek Hattı’nı arayarak iletebilir.
6.8. Terapizy, Hizmetlere ilişkin olarak Alıcı’dan gelen yazılı talimatların sonucunda Alıcı’nın aleyhine oluşabilecek bir durum öngörmesi halinde, tehlike ve riskleri belirten değerlendirmelerini Alıcı ile önceden yazılı olarak paylaşacaktır. Terapizy haklı sebebe dayanmak kaydıyla, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’nın da onayı dahilinde farklı bir Danışman tarafından hizmet verilmesini sağlayabilir.

7. TEKNİK ŞARTLAR
7.1. Alıcı, Terapizy’e ait Platform üzerinden ve dijital iletişim aracı vasıtasıyla kendisine sunulan Hizmetlere erişebilmek ve bu Hizmetlerden ayıpsız biçimde yararlanabilmek için öncelikli olarak Terapizy’nin Hizmetlerin ifasında kullanmakta olduğu dijital iletişim aracının kurulumunu tam ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmelidir. Şu halde, ilgili dijital iletişim uygulamasını doğru şekilde çalıştırabilen; Windows veya MAC bilgisayar, IOS veya Android cep telefonu veya tabletlerden birine sahip olması gereklidir. Çerez (cookies) izni, çerezlerin silinmesi veya reklam engelleme eklentileri (AdBlocker vb.) gibi uzantıların kullanılması, tercih edilen tarayıcının güncel olmaması, belirli yazılımların yüklü ve güncel olmaması sebebiyle oluşacak hatalardan Terapizy sorumlu değildir.
7.2. Alıcı, işbu Sözleşme’de belirlenen hükümler gereğince Terapizy’nin taahhüt ettiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde haklı nedenle ve usulüne uygun olarak yapılacak yazılı bir bildirim ile fesih hakkına haizdir.
7.3. Bununla birlikte Alıcı, Terapizy tarafından kendisine tanımlanan hesabını silerek ve Terapizy’e bilgi vermek koşuluyla her zaman üyeliğini sona erdirebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu halde Alıcı tarafından peşin ödenen hizmet bedeli iade edilmez.

8. GİZLİLİK
8.1. Taraflar, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde ve resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Taraflar’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple karşılıklı olarak her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
8.2. Alıcı, Terapizy’ye kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Terapizy, Alıcı tarafından kendisine iletilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1. İşburada yer alan Hizmetlerin Terapizy tarafından yükümlülükleri çerçevesinde Alıcı’ya sağlanabilmesi adına; Terapizy’nin iş gelişimi açısından Alıcı’ya ve/veya faturalandırmaya ilişkin tutulan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenebilecek, aktarılabilecek ve Kanun’un öngördüğü hallerde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
9.2. Taraflar, veri sahibi sıfatıyla kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, hangi amaçlarla ve hangi sebeplere dayanılarak işlendiğini, verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında www.terapizy.com adresinde yayımlanan Terapizy’e ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metni’ne ulaşabilir. Ayrıca Alıcı, kendisine ait kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin işlenmesinde eksiklik veya hata varsa bunların düzeltilmesini talep etme veya kişisel verilerinin Terapizy’nin kayıtlarından kaldırılmasını isteme amacıyla yukarıda yer verilen internet sitesi üzerinden Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Terapizy’e iletir.
9.3. Terapizy, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorumluluklarını yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. MÜCBİR SEBEP
10.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin veya her birinin Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran (bunlarla sınırlı olmaksızın; tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, vb.) haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyen Taraf işbu sebebin oluşmasından sonraki 30 (otuz) iş günü içinde diğer Tarafa yazılı olarak işbu halleri bildirmekle yükümlüdür.
10.2. Yukarıda belirtilen mücbir sebep hallerinden herhangi birisinin gerçekleşmesi sebebiyle ilgili Taraf’ın işbu Sözleşme yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya zamanında yerine getirememesi halinde, bunun gibi durumlar, işbu Taraf için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için işbu Taraftan herhangi bir nam altında tazminat ve/veya cezai şart talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günü aşması halinde mücbir sebep hali sona erene kadar Terapizy işleyişinin aksamaması adına işbu Taraf’ın yükümlülükleri sona erdirilecek olup; mücbir sebep halinin sona ermesinin Taraflara bildirilmesi akabinde ve Terapizy dahilinde olumlu yönde alınacak olan kararın söz konusu olması halinde, diğer hakları tam ve eksiksiz şekilde tesis edilecektir.

11. CAYMA HAKKI
11.1. Terapizy’nin sunmakta olduğu Hizmetler “anında ifa edilen” hizmetler kapsamında olup, kural olarak cayma hakkının kullanımı açısından istisna kapsamındadır.
11.2. Ancak Terapizy’nin inisiyatifinde olarak şirket politikası dahilinde benimsenmiş olan müşteri memnuniyetinin tesisi amacıyla işbu Sözleşme kapsamında Alıcı’nın belirtilen koşulları sağlaması halinde cayma hakkına haiz olduğu düzenlenmiştir. Şu halde Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında verilen Hizmetlere ilişkin satın almış olduğu seans için henüz randevu oluşturmadan, Hizmetler için ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanmak suretiyle ücret iadesi talebinde bulunabilir. Alıcı, Hizmetlerin satın alındığı tarihten itibaren 14 (on dört) günün geçmesiyle ve/veya satın alınan Hizmetlere yönelik randevu oluşturması durumunda, işbu cayma hakkını kullanamayacağını gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak seans paketi alınması halinde Alıcı, randevu oluşturarak seçmiş olduğu Danışman ile gerçekleştireceği ilk seanstan sonraki 2 (iki) gün içerisinde, henüz bir sonraki seans için randevu oluşturmadan ve ikinci seansı gerçekleştirmeden, Terapizy tarafına yapacağı yazılı bildirim ile cayma hakkını kullanabilir. Şu halde Alıcı tarafından seans paketi için ödenmiş olan ücret, indirimli şekilde tahsil edilmiş olduğundan, Alıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu ilk seans ücreti, tek seferlik seans için belirlenmiş, indirimsiz tutar olarak ödenmiş olan meblağdan düşülecek olup; kalan tutar Alıcı tarafına iade edilecektir.
11.3. Alıcı, ücretini ödediği Hizmetler için belirlenmiş olan Randevu başlamadan 48 saat öncesine kadar herhangi bir zamanda seans planı dahilinde rezervasyon yapılmış olan herhangi bir seansı iptal etme hakkına haizdir. Bu iptal prosedürü Platform üzerinden yürütülür. Şu halde, iptal edilen seans için ücret iadesi yapılmaz ancak ilgi seans için yeniden Randevu organize edilir. Alıcı, 48 saatlik cayma hakkı süresinden daha geç bir sürede almış olduğu Randevu’yu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu hizmet bedelinin iadesini talep edemeyeceğini ve işbu seansa ilişkin yeniden rezervasyon oluşturulmayacağını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
11.4. Herhalükarda, Alıcı satın almış olduğu Hizmetleri, satın alma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kullanır. İşbu sürenin dolması itibariyle, kullanılmayan seans/seanslar silinecek olup; seansa ilişkin ücret iadesi talep edilmemekle birlikte ilgi seansın yapılmasına ilişkin talepte bulunamayacaktır.
11.5. Alıcı, işbu 48 saatlik iptal süresini aşar ancak bu Hizmet’ten mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse, Terapizy haklı sebep gördüğü takdirde ve Terapizy’nin Alıcı’dan her zaman mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunma talebi saklı kalmak kaydıyla, tamamen Terapizy’nin inisiyatifinde olarak Alıcı’ya yeni bir danışmanlık ve terapi paketi sunulabilir veya bedel iadesi yapabilir. Şu halde bedel iadesi, Terapizy nezdinde gerçekleştirilecek değerlendirmenin olumlu yönde sonuçlanması halinde ve her hâlükârda Alıcı’nın talebinin tebliğinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili gerçekleştirilir.
11.6. Alıcı cayma hakkını kullanma iradesini içeren bildirimi, cayma hakkına ilişkin süre dolmadan, www.terapizy.com internet sitesi ve/veya Terapizy’e ait Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu durumda, Terapizy Alıcı’nın iletmiş olduğu cayma talebinin tarafına ulaştığına dair teyit bilgisini derhal Alıcı’ya iletecektir. Öyle ki, cayma talebinin belirtilen Platform aracılığı dışında posta, elektronik posta veya sair başka araçlar dahilinde yapılmış olması halinde talep geçerli kabul edilmeyecektir.
11.7. Danışman, haklı ve makul bir tıbbi gerekçe göstererek, iade yükümlülüğü olmaksızın, Alıcı’ya terapi hizmeti vermeyi reddedebilir. Alıcı tarafından Randevu alınmış olsa dahi işbu Sözleşme kapsamında verilmekte olan çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinin ilgili Alıcı için bir kısmının veya tamamının uygun olmadığını belirlemek Danışman’ın takdirindedir. Bu durumda, Danışman tarafından takdir edilen hizmetten kaçınmaya yönelik görüş, Terapizy tarafından ayrıca değerlendirilecek olup; şüpheye mahal vermemek adına Alıcı, haklı sebebin tespiti halinde ödemiş olduğu hizmet bedeline ilişkin hiçbir şekilde ücret iadesine hak kazanmayacaktır.
11.8. Terapizy, Sözleşme konusu Hizmetlerin Platform üzerinden belirli koşullar dahilinde sunulmasından sorumludur. İşbu Sözleşme’ye konu danışmanlık ve terapi hizmetleri ile ilgili verilen çevrimiçi terapi esnasında, Terapizy’nin ilgili diğer sözleşmeler kapsamında garanti verdiği durumlar haricinde, tüm sorumluluk Danışman’a aittir. Alıcı, yalnızca talep ve şikayetlerini Terapizy’e iletebilir.
12. FESİH
12.1. Alıcı, Terapizy ile imzaladığı işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirlenen hükümler gereğince Terapizy’nin taahhüt ettiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde haklı nedenle ve usulüne uygun olarak yapılacak yazılı bir bildirim ile fesih hakkına haizdir.
12.2. Alıcı, Terapizy tarafından kendisine tanımlanan hesabını silerek ve Terapizy’ye bilgi vermek koşuluyla her zaman üyeliğini sona erdirebilir. Bu durumda, Alıcı tarafından peşin ödenen hizmet bedeli iade edilmez. Bu halde, ilgili hizmet süresinin sonuna kadar Alıcı’ya satın almış olduğu hizmetleri sunulacak ve bu tarihten itibaren Sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.

13. YÜKÜMLÜLÜKLERİN ASKIYA ALINMASI
Ödemenin taksitli yapılması halinde, ilgili faturaya ilişkin gerçekleştirilmesi gerekli olan ödemede herhangi bir gecikme olması durumunda, Terapizy, ödeme Alıcı tarafından yapılana kadar hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.

14. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme’de yer alan ve Alıcı tarafından satın alma işlemleri yapılırken bildirilen Taraflara ait e-posta adresleri; kanuni yerleşim yerleri ve resmi tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

15. FERAGAT
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmü veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz olduğunun tespiti durumunda ve/veya Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü işletememesi ya da bunlardan istifade edememeleri halinde Sözleşme’nin geriye kalan hükümlerinden istifade etmekten ve/veya haklarını kullanmaktan feragat etmeleri anlamına gelmemekte olup; kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

16. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü imkansızlıklar dahilinde kanuni gücünü kaybeder veya herhangi bir sebep sonucu etkilenir veya geçersiz olursa, diğer hükümlerin geçerliliğine halel gelmez ve işbu hükümler yürürlükte kalır. Taraflar, iyiniyet kurallarına uygun olarak etkilenen hükümleri (i) Sözleşme’nin bütünü gözetilerek etkilenen hükmün amacına uygun ve (ii) uygulanabilir hukuk ve regülasyonlara uygun olarak yeniden düzenleyecektir.

17. DELİL SÖZLEŞMESİ
17.1. Taraflar, Terapizy’de bulunan tüm uygulama kayıtlarının Terapizy tarafından işlem tarihini izleyen 3 (üç) yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
17.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulaması esnasında doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde Terapizy’nin defter ve kayıtlarının, personeli tarafından tutulan notlarının, bilgisayar kayıtları ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü elektronik kayıtların, faks ve sair sözleşme ve/veya sözleşmeler ile ilgili diğer kayıt ve belgelerin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil niteliğinde olduğunu ve işbu maddenin delil sözleşmesi mahiyetinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

18. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulamasından doğacak her türlü ihtilafın hallinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili olacaktır

19. DİĞER HÜKÜMLER
19.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı tarafından her hükmü okunarak tamamen anlaşılmıştır. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş ve Taraflardan biri feshedene kadar yürürlükte kalacaktır. Alıcı, Sözleşme koşullarını kabul ederek satın alma işlemini gerçekleştirmesi akabinde koşulların geçersiz olduğunu ve Sözleşme’yi kabul etmediğini iddia edemeyeceğini, Sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde Terapizy’nin işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshetme hakkının saklı bulunduğunu bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
19.2. Alıcı’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki şikâyet ve itiraz hakları ve Ticaret Bakanlığı’nın her sene belirlediği parasal sınırlara göre yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkı saklı tutulmaktadır.