fbpx

HomeAydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi (Terapizy”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; ilgili kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

  1. İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki ilgili kişiler, Terapizy ile Terapizy’e ait www.terapizy.com  internet sitesinde ve Terapizy adlı mobil uygulamada yer alan İletişim Formu ve/veya İletişim kurulmasına imkân verilen kısayol / konuşma baloncuğu vasıtasıyla iletişime geçen tüm gerçek kişilerdir.

  1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@terapizy.com e-posta adresi üzerinden Terapizy İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Terapizy, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve iletişim faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Terapizy tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır:

Veri İşleme Faaliyeti: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı), İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi), İşlem Bilgileri (İleti Konusu, İleti İçeriği)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden Soru, Şikayet ve Taleplerin Alınması, Değerlendirilmesi, Çözümlenmesi ve Geri Dönüşlerin Sağlanması, Tarafınıza Hitap Edilebilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Terapizy tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinde ve mobil uygulamada yer alan  iletişim formu ve sair kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Bilgi İşlem Güvenliği Faaliyetinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Bilgi İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler (Log Kayıtları, IP, Kullanıcı Trafik Bilgisi, Port Numarası, Çerez Kayıtları)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İnternet Sitesi Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması ve Takibinin Yapılması, İnternet Sitesinde Kullanım Kolaylığının Sağlanması, İnternet Sitesinin Temel Fonksiyonlarını Yerine Getirmesinin Sağlanması, İnternet Sitesinin Performansının Arttırılması Ve İşlevselliğinin Arttırılması, Stratejik Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuki Uyuşmazlık Halinde İleride Delil Olarak Kullanılabilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Terapizy tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·   Kanunlarda (5651 Sayılı Kanun) açıkça öngörülmesi,

·   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sunucular ve yazılım programları vasıtasıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 28. maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilmektedir. Öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilmektedir. Diğer yandan kişisel verileriniz; olası hukuki uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık hizmeti alınması ve Terapizy’nin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla amacıyla hukuk birimleriyle, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması amacıyla bulut ve arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA AKTARIMI

Kişisel verileriniz ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

  1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle www.terapizy.com internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Terapizy’e daha önce bildirilen ve Terapizy’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Terapizy’e ait Maslak Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi B1 Blok No:2b1 İç Kapı No:108 Sarıyer/İstanbul adresine veyahut kvk@terapizy.com irtibat adresine iletmeniz durumunda Terapizy talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Terapizy tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusu             :  Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi

Adres                              : Maslak Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi B1 Blok No:2b1 İç Kapı No:108 Sarıyer/İstanbul

İletişim                           : hello@terapizy.com

 

Daha Fazla Bekleme

Artık daha fazla beklemenize gerek yok. Bugün Terapizy’i indirerek uzun süredir ötelediğiniz konular için destek alın ve daha mutlu bir ilişki için ilk adımınızı atın..

Terapizy Logo White

İlişkiniz ve cinsel sağlığınız için kişisel rehberiniz.

Uygulamayı İndir

Copyright: © 2024 Terapizy A.Ş.  All Rights Reserved.